Hoạt động của thiết bị đo và công tắc trong môi trường nguy hiểm

Trong nhiều quy trình công nghiệp, vật liệu và sản phẩm cuối cùng hoặc sản phẩm phụ của quy trình, chẳng hạn như bụi hoặc hơi, có thể tạo điều kiện cho môi trường nguy hiểm. Các quy trình có khả năng gây ra môi trường nguy hiểm bao gồm: xử lý nước, khoan dầu, chế biến khí đốt và hóa chất, sản xuất điện, dược phẩm và thực phẩm. Việc đo lường và kiểm soát các quy trình này là cần thiết để duy trì các điều kiện tối ưu của hệ thống sản xuất và ngăn ngừa những rủi ro nguy hiểm xảy ra.